• Büyükada

  Genel Tan?t?m

  Yakla??k 7 yüzy?ll?k Bizans döneminin elinde bulunan Büyükada di?er ?stanbul adalar? gibi hapishane ve manast?rlar?yla ün kazanm??t?r. Bizans döneminde ortaya ç?kan taht kavgalar?, dini ve siyasi içerikli anla?mazl?klar sonucunda prensler, prensesler ve din adamlar? sürgün olarak gönderildikleri adada korkunç i?kencelere maruz kalm??t?r. 1846 y?l?nda küçük gemilerin hizmete ba?lamas? ile Türklerin Ada'ya yerle?imi sa?lanm?? oldu. 1875'de büyük gemilerin düzenli seferleri sayesinde Ada'daki nüfus h?zla artm?? ve yabanc?lar?n da adaya yerle?imi ba?lam??t?r. ?stanbul'un karma?as?ndan h?zl?ca uzakla?mak ve ba?mba?ka bir ?stanbul sabah?na uyanmak istiyorsan?z Büyükada en ideal yerlerden biridir Ada'daki en büyük bulgu 1930 y?l?nda Karacabey mevkiinde Rum Ortodoks Mezarl??? yak?n?nda bulunan Büyük ?skender'in babas? Makedonya Kral? II. Filip'e ait 207 sikkeden olu?an Büyükada Definesi'dir. Adalar ilçesinin merkezi, dokuz adan?n en büyü?ü Büyükada, tepelerini süsleyen manast?r ve kiliselerinde belli günler her dinden insan?n toplanarak dilekler dileyip dua etti?i, Aya Yorgi ?araplar? içti?i, resmi araçlar haricinde motorlu ta??tlar?n yer almad???, kö?kleriyle, Anadolu Kulübü ile yüzlerce faytonu, binlerce plakal? bisikleti ile ünlü, ad? gibi büyük bir ada. 5 ve 12 kilometrelik fayton turlar? Büyükada'y? gezmenin en keyifli ve kolay yolu. Daha önce hiç faytona binmemi? olanlara "dünya gözüyle" bir kez denemeleri önerilebilir. Ayn? derecede keyifli bir di?er yol ise bisiklet kiralamak. Adada bisiklet kiralayan yerler bulunuyor. Bu iki yolu da istemeyenler için geriye kalan tek seçenek yürümek. Özellikle bak?ml? bahçeleriyle tarihi kö?klerin aras?ndan Aya Yorgi?ye kadar sürecek sabah yürüyü?leri önerilir. Adan?n en tepesinde bulunan Aya Yorgi, Aya Nikola, Hristos manast?rlar?n?, Aya Dimitri Cemaat kilisesini, Panaiiya Kilisesi, Profitis Ilias mezarl?k kilisesini, Ermeni Katolik Kilisesi'ni, San Pacifico Latin Katolik kilisesini, Aya Todori ?apeli'ni, Musevi Sinagogu'nu görebilirsiniz. Deniz k?y?s?nda bulunan lokantalar, bal?k restoranlar?, kafe ve barlar?nda e?siz lezzetler tadabilir, ho? vakit geçirebilirsiniz

 • Büyükada

  Ula??m Rehberi

  Kabata?, Kad?köy ve Bostanc?dan ?ehir Hatlar? vapurlar?yla adalara düzenli seferler mevcuttur. Kabata?tan; Kad?köy, K?nal?ada, Burgazada, Heybeliada üzerinden Büyükadaya ula??m yakla??k birsaat otu?be? dakika sürmektedir. Bostanc?dan direkt Büyükada yakla??k yar?msaat, adalar üzerinden gelindi?inda birsaati geçmektedir. Sefer saatleri için http://www.sehirhatlari.com.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.
  Ayr?ca Kabata? ve Bostanc?dan deniz otobüsü seferleriyle de adalara ula??m imkan? vard?r. Sefer saatleri için http://www.ido.com.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.
  Bostanc? ve Maltepeden düzenli motor seferleri ula??mda size yard?mc? olacakt?r. Sefer saatleri için http://www.mavimarmara.net/ adresinden motor saatleri hakk?nda bilgi edinebilirsiniz.
  Yaz aylar?nda Karaköy ve Eminönünden Turyol i?letmesinin seferleri de mevcuttur. http://www.turyol.com.tr adresinden Turyol motor saatleri hakk?nda bilgi edinebilirsiniz.
  Kartaldan Prenstur ile Heybeliada ve Büyükadaya düzenli motor seferleri mevcut olup yaz aylar?nda Kartal-Sedefadas? ve Kartal-Yörük Ali seferleri de bulunmaktad?r. www.prenstur.net adresinden Prenstur motor saatleri hakk?nda bilgi edinebilirsiniz.

 • Büyükada

  Foto Galeri

 • Odalar?m?z

 • D?? Mekan

 • Manzara

 • Rezervasyon Talebi

  Aç?klamalar


  Genel ?artlar

  Erken ç?k?? durumunda kalan günlerin bedeli tahsil edilir.

  ?lave yatak bedeli 50 TL'dir.

  Rezervasyon talebine 24 saat içinde cevap verilir

 • ?leti?im Bilgileri

  Bize mesaj gönderin

  Alt?nordu Caddesi
  No: 25
  (Belediye Binas? Yan?)

  0 216 382 15 88Telefon:
  0 530 829 30 01Telefon:

  Kroki için t?klay?n?z
  Ad?n?z  
   
  E-posta  
   
   

 • ?leti?im Bilgileri

  Hakk?m?zda

  Alt?nordu Caddesi
  No: 25
  (Belediye Binas? Yan?)

  0 216 382 15 88Telefon:
  0 530 829 30 01Telefon:

  Kroki için t?klay?n?z

  Sessiz bir sahilde denizin küçük dalgalar?n?n ve de mart?lar?n sesinden ba?ka bir ses olmasa diyorsan?z, i?te Palmiye böyle bir yer.

  Hizmetlerimiz


  Güne ba?larken ücretsiz kahvalt? servisimizden yararlanabilirsiniz
  Bahçemizde mangal haz?rlayabilirsiniz
  Tüm odalar?m?zda klima sistemi mevcuttur
  LCD ekran televizyonlar?m?z ile gün boyu TV izlemenin keyfini ya?ayabilirsiniz
  S?cak su
  Kaloriferli ?s?tma
  Uydu yay?n?
  Kablosuz internet
  Notebook

  Neden Palmiye?


  Pansionumuz, Büyükada Vapur ?skelesine yürüme mesafesi olarak 7, 8 dk. uzakl?ktad?r
  Deniz ile aram?zda 10 mt. mesafe vard?r
  Restaurant ve al??veri? noktalar?na oldukça yak?n bir pozisyonday?z